Wyszukaj produkt

x

Gwarancje

WARUNKI GWARANCJI
1.    Firma IDEAŁ udziela gwarancji na okres podany w tabeli indywidualnie dla każdego zakupionego przez Państwa podzespołu.

2.    Ochrona gwarancyjna wynikająca z niniejszej karty obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Firma zobowiązuje się usuwać bezpłatnie wad fizycznych ujawnionych w okresie trwania umowy gwarancyjnej.

4.     W przypadku wystąpienia wady fizycznej zakupionego podzespołu, jej usunięcie następuje, według uznania Gwaranta, poprzez:

  •    naprawę, która zostanie wykonana w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do siedziby gwaranta; jednakże termin ten może ulec przedłużeniu do 28 dni roboczych w przypadku konieczności dokonania naprawy poza miejscem przyjęcia
  •    wymianę na podzespół nowy wolny od wad lub odnowiony, podobny tj. o zbliżonej wartości i parametrach technicznych, jeżeli:
      o     nie ma możliwości dokonania naprawy w ustalonym terminie lub wiązałaby się ona z nadmiernym kosztem,
      o     lub gdy w okresie trwania gwarancji dokonano 5-ciu specjalistycznych napraw wady istotnej a pomimo tego urządzenie w dalszym ciągu nie działa poprawnie.
      o    Produkt uszkodzony przechodzi na własność firmy Ideał. Z chwilą wymiany Klient otrzymuje zmienioną kartę gwarancyjną na pozostały okres ważności.
5.    Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć towar do sklepu firmy IDEAŁ z całym oryginalnym wyposażeniem w ciągu 7 dni od daty wystąpienia wady. Zalecane jest dostarczenie sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym W razie braku takiego opakowania ryzyko uszkodzenia w czasie transportu poniesie reklamujący.

6.    Sprzęt posiada naklejkę gwarancyjną (sticker) lub/oraz numery seryjne, których uszkodzenie powoduje utratę gwarancji.

7.    Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy serwisowej w okresie trwania umowy serwisowej w przypadku samodzielnych napraw i przeróbek, zerwana nalepek gwarancyjnych oraz w przypadku niewłaściwego użytkowania sprzętu.

8.    Gwarancja nie obejmuje:
•    czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
•    roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w dokumentacji dołączonej do wyrobu,
•    nieprawidłowego działania podzespołów lub oprogramowania, nie zakupionego i niezainstalowanego przez Gwaranta,
•    zużycia elementów określanych, jako materiału eksploatacyjne, które ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności zależny od intensywności użytkowania np.: baterie, akumulatory, tusze itp.,
•    wadliwego działania oprogramowania zainstalowanego w zakupionym sprzęcie, które winno mieć dołączoną Umowę Licencyjną odrębnie określającą uprawnienia klienta do reklamacji z tytułu gwarancji.

9.    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych w szczególności:
•    powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji sprzętu lub jego eksploatacji w warunkach i na zasadach niezgodnych z określonymi przez producentów w instrukcjach obsługi,
•    Usterek logicznych sprzętu komputerowego np.: skasowanie tablicy partycji, setup-u, BIOS-u, systemu, itp. wynikających również z nieumiejętnej obsługi komputera,
•    w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zaleceniami producenta,
•    uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad m.in. podczas transportu,
•    powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.
10.    Uszkodzenie taśmy uszczelniającej dysku twardego, powoduje utratę gwarancji. Podzespoły posiadające wyraźne cechy przegrzania nie będą przyjmowane na serwis!

11.    Usterki logiczne sprzętu komputerowego spowodowane przez użytkownika ( skasowanie tablicy partycji, setup-u, BIOS-u, systemu, itp.) wynikające z niewłaściwej eksploatacji sprzętu nie podlegają naprawie gwarancyjnej i są rozliczane na zasadzie usługi dla klienta (odpłatnie).

12.    Dla zapewnienia prawidłowego działania sprzętu w okresie gwarancji Nabywca dokona na własny koszt okresowych przeglądów, oraz czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Czynności takie jak: kontrola sprawności, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników, itp. nie są objęte umową, bądź wykonywane odpłatnie.

13.    Czynności takie jak:

•    Re-instalacja systemu operacyjnego,
•    instalacja dodatkowego oprogramowania,
•    konfiguracja systemu w przypadku jego uszkodzenia z winy użytkownika lub działania oprogramowania bez umowy licencyjnej bądź działalności wirusów,
•    kontrola sprawności, czyszczenie i konserwacja, wymiana materiałów eksploatacyjnych, itp. (wynikająca również z obowiązku określonego w punkcie 12 karty gwarancyjnej).
•    nie są objęte niniejszą umową i mogą być wykonane jedynie odpłatnie według cennika usług.
14.    Gwarant nie odpowiada za niewłaściwe działanie programów w przypadku braku umowy licencyjnej oprogramowania. Wadliwe działanie programów w przypadku nieprawidłowego jego zainstalowania, usunięcie wad programowych (np.: poprawienie konfiguracji, usunięcie wirusów) traktowane jest, jako ekspertyza, która nie jest objęta gwarancją i jest wykonywana odpłatnie.

15.    Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki firmy, podpisu sprzedawcy oraz podpisu nabywcy jest nieważna.

16.    Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych i zaleca Nabywcy wykonanie odpowiednich „kopii bezpieczeństwa”. Dlatego przed oddaniem sprzętu do naprawy należy zrobić kopię dysku twardego, karty pamięci itp..

17.    Prawa i obowiązki stron reguluje treść postanowień ujętych w niniejszej umowie gwarancyjnej, z którą nabywca przed podpisaniem powinien się zapoznać.

18.    Przedstawione powyżej warunki gwarancji nie ograniczają, nie zawieszają ani tym bardziej nie wyłączają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176).

19.    Wszelkie spory gwarancyjne będą rozstrzygane przez sądy polubowne.

20.    W momencie odbioru paczki w zamówionymi produktami należy sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w transporcie. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą.

21.    Wszystkie produkty występujące w sklepie internetowym są objęte gwarancją.  Część produktów posiada gwarancję świadczoną bezpośrednio przez producenta.